Kodeks Postępowania dla Dostawców

Wstęp

Jako firma zaopatrująca się na całym świecie, Tchibo zobowiązuje się do ochrony praw człowieka i środowiska. Zarządzając naszymi relacjami biznesowymi i kształtując je, dokładamy wszelkich starań, aby nasze łańcuchy dostaw spełniały podstawowe standardy społeczne i środowiskowe.

Zakres niniejszego Kodeksu Postępowania

Nasi partnerzy biznesowi (tj. wykonawcy, dostawcy, producenci i usługodawcy zaangażowani w produkcję i/lub dostarczanie towarów i/lub usług dla Tchibo) są zobowiązani do przestrzegania podstawowych standardów społecznych i środowiskowych określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania, a także do przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji dotyczących zatrudnienia, spraw społecznych i ochrony środowiska. Tchibo ma prawo weryfikować przestrzeganie Kodeksu Postępowania przez partnerów biznesowych.

Poniższe standardy społeczne i środowiskowe mają zastosowanie do wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni bezpośrednio, czy pośrednio przez naszych partnerów biznesowych. Obowiązki określone w niniejszym Kodeksie Postępowania, ustawodawstwie krajowym i międzynarodowych wytycznych nie mogą być naruszane, na przykład poprzez prace zlecane przez agencje, podwykonawstwo, fałszywe programy praktyk lub pracę z domu. W każdym przypadku, gdy przepisy prawa, regulacje, określone standardy branżowe, obowiązujące układy zbiorowe i niniejszy Kodeks Postępowania zawierają podobne postanowienia, zastosowanie ma postanowienie, które zapewnia większą ochronę pracowników i/lub środowiska. Szczególną ochroną muszą zostać objęci pracownicy wymagający szczególnej troski, tacy jak pracownicy migrujący i sezonowi, pracownicy młodociani, pracownicy kontraktowi, warunkowi i tymczasowi, osoby pracujące w domu, pracownicy w ciąży lub niepełnosprawni. Wszyscy pracownicy są informowani o treści niniejszego Kodeksu Postępowania i obowiązujących przepisach krajowych w sposób dla nich dostępny, w tym poprzez przekazywanie wszelkich informacji w ich języku narodowym, a w przypadku analfabetyzmu, poprzez ustne instrukcje i szkolenia.

1. Zakaz pracy przymusowej i odpowiedzialne praktyki rekrutacyjne

Wszelkie formy pracy przymusowej, niewolnictwa lub inne formy pracy niedobrowolnej, jak również produkcja towarów z wykorzystaniem pracy więźniów, są surowo zabronione. Należy przestrzegać ogólnych zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej jako MOP) dotyczących uczciwej  rekrutacji, w tym zasady „pracodawca płaci”. Pracownicy nie mogą podlegać żadnym przepisom ograniczającym ich swobodę przemieszczania się. Pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników składania depozytów lub dokumentów tożsamości. Pracownicy mogą swobodnie opuścić swojego pracodawcę z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia, zgodnie z przepisami prawa. Zastosowanie mają konwencje MOP nr 29 i 105.

2. Zakaz pracy dzieci i młodocianych pracowników

Dzieci w wieku obowiązku szkolnego i dzieci poniżej 15 roku życia (lub 14 roku życia, jeśli zezwala na to ustawodawstwo krajowe zgodnie z Konwencją MOP nr 138) nie mogą być zatrudniane. W przypadku wykrycia dowodów pracy dzieci w łańcuchu dostaw partnera biznesowego należy wdrożyć środki naprawcze i udokumentować je na piśmie. Należy zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe i inne, aby umożliwić dziecku zaangażowanemu w produkcję towarów dla Tchibo uczęszczanie do szkoły zgodnie z wymogami prawa. W małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych dzieci mogą pracować w rodzinnym gospodarstwie, pod warunkiem, że praca ta nie wpływa na ich zdrowie, bezpieczeństwo, dobrostan, edukację lub rozwój, że są one nadzorowane przez dorosłych i że otrzymują odpowiednie wykształcenie. W takim przypadku partnerzy biznesowi dołożą starań, aby zapewnić dzieciom dostęp do placówek zapewniających opiekę.

Młodociani pracownicy w wieku od 15 do 18 lat mogą być zatrudniani wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pod żadnym pozorem nie wolno im pracować w nocy ani wykonywać żadnej pracy, która mogłaby zaszkodzić ich zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności. Młodociani pracownicy muszą mieć możliwość uczestniczenia w programach edukacyjnych i szkoleniowych. Młodociani pracownicy w wieku szkolnym mogą pracować wyłącznie poza godzinami szkolnymi i maksymalnie przez osiem godzin dziennie. Czas nauki, pracy i dojazdów nie może przekraczać łącznie dziesięciu godzin dziennie. Zastosowanie mają konwencje MOP nr 79, 138, 182 oraz zalecenia MOP nr 146 i 190.

3. Żadnej dyskryminacji

Wszyscy pracownicy są traktowani jednakowo, z godnością i szacunkiem oraz mają zapewnione równe szanse. Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, religię, rasę, kastę, pochodzenie społeczne, stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, narodowość, przynależność do organizacji pracowniczych (w tym związków zawodowych), przynależność lub poglądy polityczne, orientację seksualną, obowiązki rodzinne, stan cywilny lub inne cechy osobiste są niedozwolone. Należy przestrzegać zasad określonych w konwencjach MOP nr 100, 111 i 159.

4. Zakaz znęcania się i nękania

Wszelkie formy fizycznego, psychologicznego, seksualnego, werbalnego lub innego nękania, znęcania się lub działań dyscyplinarnych, a także wszelkie formy zastraszania są zabronione. Niepożądane zaloty o charakterze seksualnym, niechciane uściski i dotykanie, sprośne lub obsceniczne uwagi lub prośby o przysługi seksualne są zabronione w miejscu pracy i we wszystkich obiektach związanych z miejscem pracy, w tym w środkach transportu i pomieszczeniach mieszkalnych. Działania dyscyplinarne mogą być podejmowane wyłącznie zgodnie z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowymi prawami człowieka. Arbitralne kary w przypadku choroby lub ciąży są zabronione. Pracownicy składający skargi dotyczące dyskryminacji, nadużyć lub molestowania nie mogą być poddawani żadnym środkom dyscyplinarnym ani represjom.

5. Odpowiednie umowy o pracę

W przypadkach wymaganych przez prawo partnerzy biznesowi Tchibo dostarczają swoim pracownikom pisemne umowy o pracę w języku i formie dla nich zrozumiałej. Podstawowe elementy umowy o pracę, w zakresie wymaganym przez prawo lub zwyczajowo przyjętym przez standardy branżowe, to: imię i nazwisko, adres i zdjęcie pracownika, data i miejsce urodzenia, funkcja, data rozpoczęcia pracy, godziny pracy, wynagrodzenie, okres próbny, prawo do urlopu, szczegóły rozwiązania stosunku pracy (przez pracownika i przez pracodawcę), podpisy pracownika i pracodawcy oraz data każdego podpisu. W przypadku prac zleconych należy upewnić się, że partner biznesowy przestrzega powyższych zasad. Ustne, a nie pisemne umowy o pracę są dopuszczalne w przedsiębiorstwach rolniczych dla pracowników krótkoterminowych i sezonowych (poniżej trzech miesięcy), pod warunkiem, że są one udokumentowane i dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stawki i wynagrodzenie

Wynagrodzenie wypłacane za standardowe godziny pracy, jak również za nadgodziny wraz z dodatkami, powinno w każdym przypadku spełniać co najmniej ustawowe, minimalne standardy branżowe i/lub obowiązujące układy zbiorowe pracy, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Wynagrodzenie powinno zawsze zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin oraz zapewniać pewien dochód uznaniowy (płacę wystarczającą na utrzymanie), jeśli ustawowe wynagrodzenie minimalne nie jest do tego wystarczające. Pracownicy muszą otrzymywać od pracodawcy co najmniej wszystkie wymagane prawem świadczenia socjalne, a także pisemne, kompletne i zrozumiałe informacje na temat składu ich wynagrodzenia, w tym potrąceń, wynagrodzenia za nadgodziny i świadczeń dodatkowych. Potrącenia wynagrodzenia jako środek dyscyplinarny są niedozwolone. Zastosowanie mają konwencje MOP nr 26 i 131.

7. Rozsądne godziny pracy

Godziny pracy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, w zależności od tego, które z nich są bardziej rygorystyczne. W żadnym wypadku pracownicy nie mogą być zobowiązani do regularnej pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo. Maksymalny dzienny czas pracy nie może przekraczać 12 godzin. Praca w godzinach nadliczbowych musi być dobrowolna i nie może być wymagana regularnie. Pracownicy mają prawo do co najmniej jednego dnia wolnego po sześciu kolejnych dniach pracy. Wyjątki od tej zasady są dozwolone tylko wtedy, gdy spełnione są oba poniższe warunki: a) przepisy krajowe zezwalają na pracę w godzinach przekraczających ten maksymalny limit; oraz b) obowiązuje swobodnie wynegocjowany układ zbiorowy pracy, który zezwala na uśrednianie, w tym odpowiednie okresy odpoczynku. Zastosowanie mają konwencje MOP nr 1 i 14 oraz zalecenie MOP nr 116.

8. Poszanowanie wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych

Prawo pracowników do tworzenia i przystępowania do organizacji pracowniczych, w tym związków zawodowych według własnego wyboru, prawo do rokowań zbiorowych oraz prawo do strajku muszą być uznane i przestrzegane. Partnerzy biznesowi są zachęcani do przyjęcia pozytywnego podejścia do prawa do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych poprzez aktywne informowanie swoich pracowników o tych prawach i przyjmowanie otwartej postawy wobec związków zawodowych, w tym ich działań organizacyjnych. Partnerzy biznesowi zapewnią związkom zawodowym możliwość działania zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu pracy. W sytuacjach, w których prawo do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych jest ograniczone przez prawo, należy dopuścić równoległe środki niezależnego i swobodnego zrzeszania się i prowadzenia rokowań. Przedstawiciele pracowników powinni być chronieni przed dyskryminacją, nękaniem, zastraszaniem lub działaniami odwetowymi i powinni mieć zapewniony swobodny dostęp do pracowników w celu zapewnienia im możliwości korzystania z przysługujących im praw w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Zastosowanie mają konwencje MOP nr 87, 98, 135 oraz zalecenia MOP nr 143.

9. BHP

Pracownikom należy zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko pracy. Należy uwzględnić wiedzę branżową i zagrożenia specyficzne dla danego sektora. W celu zapobiegania wypadkom i urazom podejmowane są środki bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsca pracy, procesy robocze, maszyny i urządzenia powinny być zabezpieczone znakami, osłonami i pokryciami. Pracownicy powinni być informowani o ćwiczeniach i procedurach z zakresu bezpieczeństwa pracy. Powinni także przechodzić odpowiednie szkolenia. Należy zapewnić środki ochrony osobistej w odpowiednich rozmiarach, a pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie ich właściwego użytkowania. Należy zapewnić odpowiednie przerwy na odpoczynek oraz dostęp do czystych urządzeń sanitarnych i wody pitnej. Te same wymagania dotyczą wszystkich obiektów socjalnych i zakwaterowania pracowników, jeśli są one zapewniane przez pracodawcę. Wszyscy pracownicy muszą mieć prawo do wycofania się z niebezpiecznych sytuacji bez ubiegania się o pozwolenie. Wszystkim kobietom w ciąży i rodzicom noworodków zapewnia się wszelkie środki ochrony zgodne z obowiązującymi przepisami. Partnerzy biznesowi wyznaczą kierownika wyższego szczebla odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zaangażują pracowników w analizę ryzyka i zagrożeń dla zdrowia. Zastosowanie mają konwencje MOP nr 155 oraz zalecenie MOP nr 164.

10. Poszanowanie praw do gruntów

Należy szanować uzasadnione prawa własności, posiadania i użytkowania, a także odpowiadające im prawa do zasobów naturalnych, takich jak lasy i wody. Obejmuje to niepisane prawa publiczne, prywatne, wspólnotowe lub zbiorowe, w tym prawa tubylcze lub zwyczajowe. Rolnicy i/lub społeczności nie mogą paść ofiarą zawłaszczania ziemi, utracić praw do ziemi z powodu niejasnej własności ani zostać eksmitowani z gruntów, które przez długi czas wykorzystywali jako grunty rolne. Jeżeli obowiązujące prawo wyraźnie stanowi inaczej, należy postępować zgodnie z wytycznymi FAO/OECD. W szczególności odszkodowanie musi zostać przyznane szybko, odpowiednio i skutecznie.  Jeżeli w sprawę zaangażowana jest ludność lub społeczności tubylcze, nabycie nowych gruntów należy wyjaśnić w ramach przeglądu z należytą starannością i  przeprowadzoną przez zewnętrzną, neutralną stronę. We wszystkich negocjacjach należy przestrzegać zasad wolnej, wcześniejszej i świadomej zgody określonej w Deklaracji ONZ o prawach ludności rdzennej. Należy przestrzegać zasad określonych w Konwencji MOP nr 169.

11. Odpowiedzialne zachowanie służb ochrony

Za każdym razem, gdy pracownicy ochrony są przydzielani do ochrony firmy lub jej mienia, należy zapewnić odpowiednie instrukcje, szkolenia i nadzór. Pracownicy ochrony nie mogą naruszać zakazu stosowania tortur, traktować ludzi w nieludzki lub poniżający sposób ani działać przeciwko prawu do wolności zrzeszania się.

12. Rozsądna ochrona środowisk

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz uzyskać i utrzymywać wszystkie odpowiednie zgody, certyfikaty i pozwolenia środowiskowe. Partnerzy biznesowi zobowiązują się do ciągłego minimalizowania wpływu na środowisko. Oznacza to w szczególności, że żadne substancje niebezpieczne nie mogą przedostawać się do środowiska i nie mogą szkodzić ludziom oraz że przestrzegane są normy środowiskowe dotyczące zmian gleby, oczyszczania ścieków, emisji i gospodarki odpadami. Partnerzy biznesowi mają obowiązek wnieść odpowiedni wkład w ochronę klimatu. Dotyczy to w szczególności poprawy efektywności energetycznej i minimalizacji zużycia zasobów (m.in. wody, surowców mineralnych, surowców rolnych i paliw kopalnych). Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących ochrony lasów. Partnerzy biznesowi mają obowiązek wprowadzenia odpowiedniego i skutecznego systemu zarządzania środowiskowego. Należy przestrzegać zasad określonych w Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych.

13. Odpowiednie zarządzanie substancjami chemicznymi

Partnerzy biznesowi muszą wdrożyć, stale monitorować i w razie potrzeby usprawniać skuteczny system zarządzania substancjami chemicznymi (CMS). CMS musi obejmować cały cykl życia stosowanych substancji chemicznych, w tym zakup, przechowywanie, transport, użytkowanie i bezpieczne usuwanie/wyładowywanie tych substancji. CMS musi zdefiniować jasną politykę dotyczącą substancji chemicznych, w tym role i obowiązki, a także szczegółowe instrukcje pracy dla każdego etapu stosowania substancji chemicznych dla wszystkich zaangażowanych stron. Partnerzy biznesowi muszą wdrożyć odpowiednie środki monitorowania i regularne szkolenia/informacje na temat wymogów CMS dla wszystkich pracowników, którzy mają do czynienia z substancjami chemicznymi lub są na narażeni na kontakt z nimi. Należy określić procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych (np. wycieki, nieszczelności). Zastosowanie mają konwencje MOP nr 170 oraz zalecenie MOP nr 177. W odniesieniu do produkcji towarów konsumpcyjnych musi zostać wdrożony ramowy system zarządzania substancjami chemicznymi ZDHC. Partnerzy biznesowi muszą upewnić się, że nie są używane żadne substancje chemiczne zawierające substancje wymienione na Liście Substancji Zastrzeżonych Tchibo (RSL) i Liście Produkowanych Substancji Zastrzeżonych ZDHC (MSL). W przypadku przedsiębiorstw rolnych wszystkie agrochemikalia muszą być przechowywane z dala od żywności, wody i dzieci w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ponadto pustych pojemników po pestycydach nie wolno ponownie wykorzystywać do przechowywania żywności lub napojów, lecz należy je zwrócić lub zutylizować w bezpieczny sposób.

14. Zakaz korupcji

Partnerzy biznesowi muszą powstrzymać się od popełniania wszelkiego rodzaju czynów przestępczych, w szczególności korupcji, a także czynów, które mogłyby zostać za takie uznane. Partnerzy biznesowi zobowiązują się nie przyjmować ani nie dokonywać żadnych płatności lub korzyści w relacjach ze swoimi dostawcami i urzędnikami publicznymi, które mają na celu wpłynięcie lub mogą wydawać się wpływać na decyzje biznesowe lub w inny sposób uzyskać niewłaściwą przewagę.

15. Procedura reklamacyjna

Reklamacje należy kierować na adres: Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl. Partnerzy biznesowi są zobowiązani do regularnego i przystępnego informowania swoich pracowników o możliwościach składania skarg za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg. Pracownicy muszą mieć możliwość składania skarg bez obawy przed dyskryminacją, represjami, zastraszaniem lub nękaniem. Partnerzy biznesowi muszą dopilnować, aby ich bezpośredni dostawcy również informowali swoich pracowników o opcjach dostępnych dla nich za pośrednictwem mechanizmu składania skarg Tchibo i nie mogą podejmować działań odwetowych wobec pracowników, którzy złożą skargę.