POLITYKA PRYWATNOŚCI

Troska o bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym priorytetem

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o.

Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe wszystkich naszych klientów przed dostępem osób nieuprawnionych. Troska o dane osobowe oraz przejrzystość komunikacji stanowią priorytet obsługi klienta w Tchibo Coffee Service Sp. z o.o. Z tego właśnie powodu pragniemy poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Firmie, jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie oraz jak możesz z nich skorzystać zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)*.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych, pozyskanych w niniejszym formularzu, jest Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. (dalej jako Tchibo CS) z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 172 (02-486), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244402, NIP: 526 29 03 958, REGON 140318239, o kapitale zakładowym w kwocie 50 000 zł, tel.: +48 22 231 87 67, adres e-mail: coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz nazwa firmy, którą reprezentujesz, nie wynika z obowiązku prawnego. Jest ono dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli się skontaktować i przekazać Ci informacje na temat obowiązującej oferty produktów i usług Tchibo CS, a także – jeśli zdecydujesz się na podjęcie z nami współpracy – podanie tych danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy.

Prawnie uzasadnione interesy

Jeżeli działasz w imieniu innego podmiotu, prawnie uzasadnionym interesem, będącym podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, realizowanym przez Tchibo CS (administratora) i podmiot, który reprezentujesz, jest przedstawienie temu podmiotowi oferty handlowej Tchibo CS oraz w przypadku zawarcia umowy, realizacja praw i obowiązków w tej umowie określonych.

Cel przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzane będę w następujących celach:

• prezentacja oferty produktów i usług przez przedstawicieli Tchibo CS, umówienie spotkania biznesowego i przesłanie oferty drogą mailową oraz zawarcie i wykonywanie umowy (jeśli zdecydujesz się na współpracę) – w odpowiedzi na Twoje zapytanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli działasz w imieniu własnym, albo z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli działasz w imieniu innego podmiotu, np.: swojego pracodawcy).
• aktualizacja oferty i jej dopasowanie do oczekiwań biznesowych Twojej Firmy w przyszłości – na podstawie wyrażonych przez Ciebie zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).
• Prowadzenie dokumentacji rachunkowej oraz rozliczeń podatkowych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. C RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych mają uprawnieni do tego pracownicy Tchibo CS. Mogą go mieć również firmy wspierające Tchibo CS w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także audytorzy i inne spółki z grupy kapitałowej Tchibo GmbH, jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do osiągnięcia ww. celów, dla których Tchibo CS gromadzi ww. dane.

Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji wszystkich działań niezbędnych do tego, abyś uzyskał/a pełną informację o ofercie produktów i usług Tchibo CS, bądź – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – do momentu cofnięcia tej zgody. W razie zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres jej obowiązywania, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Prawa, które przysługują w zakresie przetwarzania danych osobowych 

• Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• W każdym momencie masz także prawo do cofnięcia udzielonych przez Ciebie zgód lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Tchibo CS. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Dane do kontaktu w przypadku spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Dążąc do zachowania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych w Tchibo CS, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

• mailowy na adres: daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl
• listowny na adres: Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa.

Poniżej chcielibyśmy w sposób możliwie najbardziej szczegółowy opisać Państwu, co dzieje się u nas z Państwa danymi.

Pobieranie danych

Dane osobowe pobierane są na tej stronie tylko w takim stopniu, jaki jest niezbędny do realizacji przez nas obecnej oferty oraz odpowiedzi na Państwa zapytania. Ponadto, gdy dane zostaną pobrane, są oznaczone jako dobrowolne. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane lub w inny sposób wprowadzane do obrotu.

Dane osobowe pobieramy w ramach zapytań kontaktowych i serwisowych. Ponadto zapisujemy inne dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać dla Państwa naszą ofertę.

Poza tym automatycznie pobieramy do naszego serwera Log Files informacje, które przesyła nam Państwa przeglądarka internetowa. Są to następujące informacje:

•    typ / wersja przeglądarki internetowej,
•    stosowany system operacyjny,
•    odnośnik URL (wcześniej odwiedzona strona),
•    nazwa hosta komputera (adres IP),
•    czas zegarowy zapytania serwera.

Nie występuje spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych. Nie dochodzi do łączenia tych danych z innymi źródłami danych. Po odwiedzeniu naszej strony Państwa adres IP zostaje u nas niezwłocznie wykasowany.

Zastosowanie Państwa danych

Przy przetwarzaniu Państwa danych cały czas bierzemy pod uwagę Państwa interesy podlegające ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo udostępnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania lub realizacji Państwa zamówienia. Ponadto pobrane dane są dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych.

Zapytania kontaktowe i serwisowe

Formularz kontaktowy pozwala Państwu na łatwy kontakt z nami we wszystkich kwestiach związanych z Tchibo Coffee Service. Podane przez Państwa dane są w istocie dobrowolne.

W razie potrzeby, w celu odpowiedzi na Państwa prośby, niezbędne jest przekazanie go dalej wraz z Państwa danymi osobowymi do spółek stowarzyszonych lub do maxingvest ag.

Państwa dane stosowane są przez nas tylko w celu w jakim zostały pobrane. Nie używamy ich w celach reklamowych.

Przekaz danych

Z zasady nie przekazujemy Państwa danych firmom spoza grupy Tchibo. Dostęp do tych danych posiadają tylko podmioty świadczące usługi w ramach obsługi naszej strony i bieżącej konserwacji systemów. Podmioty te zostały przez nas starannie wybrane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w ramach przetwarzania zleconych danych, są wobec nas zobowiązane do poufnego zarządzania Państwa danymi oraz do przestrzegania naszych własnych standardów związanych z ochroną danych.

Nasze standardy techniczne

Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256-bitowego klucza. Technika ta oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest przykładowo również przez banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo po ikonce zamkniętego symbolu klucza ew. kłódki w dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki.

Polityka Prywatności i plików cookie 

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.tchibo-coffeeservice.pl Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych w sposób wskazany w niniejszej zakładce oraz stosownych formularzach na stronie www.tchibo-coffeeservice.pl, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z niniejszej witryny.

Na naszych stronach, w różnych lokalizacjach, pobieramy i przetwarzamy dane osobowe, np. nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej itd. Administratorem danych pobieranych od Państwa jest Tchibo Coffee Service Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172 , 02-486 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000244402, która może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Tchibo GmbH z siedzibą w Hamburgu, Überseering 18, 22297 Hamburg, Niemcy, zarejestrowanej w Sądzie okręgowym w Hamburgu pod numerem HRB 43618.

Doceniamy Państwa zaufanie i niezwykle starannie, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych.

Strona www.tchibo-coffeeservice.pl daje możliwość pobierania i przetwarzania w różnych lokalizacjach danych osobowych, np.: nazwiska, adresu, adresu e-mail, itd. Nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z ustawodawstwem polskim: ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz nowelizacją przepisów ustawy prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. dotyczącą plików cookie. Poniżej chcielibyśmy w sposób możliwie najbardziej szczegółowy opisać Państwu, co dzieje się u nas z Państwa danymi.

1. Polityka Plików Cookies 

W poniższej Polityce Cookies Tchibo Coffee Service Polska sp. z o.o.. („Polityka Cookies”) opisujemy rodzaje plików cookie stosowane na naszej stronie internetowej www.tchibo-coffeeservice.pl, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania niektórych plików cookie w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Informujemy również o tym, że podobnie jak praktycznie wszystkie serwisy internetowe, umożliwiamy osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Jednakże mogą Państwo uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, co omawiamy szczegółowo poniżej.

Jeżeli kontynuują Państwo korzystanie ze strony internetowej www.tchibo-coffeeservice.pl bez zmiany ustawień, rozumiemy, że akceptujecie zamieszczanie i korzystanie z cookies opisane w niniejszej Polityce Cookies.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Niniejsza Polityka Cookies składa się z następujących części:

Czym są pliki cookie?
Własne i zewnętrzne pliki cookie
Tymczasowe i trwałe pliki cookie
Kontrola stosowania plików cookie
Postanowienia końcowe

Czym są pliki cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które zapamiętują Państwa przeglądarkę. Ciasteczka umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Państwa przeglądarki, a nam samym dopasowanie optymalnej oferty internetowej do Państwa potrzeb.

Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej).
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia).

Własne i zewnętrzne pliki cookie

Własne pliki cookie Tchibo Coffee Service są zapisywane przez domenę witryny widoczną na pasku adresu.
Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie.
Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane Państwu w innych serwisach będą bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika.

Tymczasowe i trwałe pliki cookie

Na stronie www.tchibo-coffeeservice.pl w wielu lokalizacjach używamy tzw. „ciasteczek tymczasowych“ (ang. „Session-Cookies“). Po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie są one automatycznie kasowane i służą nam do udoskonalania naszej oferty tak, aby była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Nasze ciasteczka chronione są za pomocą standardów bezpieczeństwa w Państwa przeglądarce przed odczytem przez osoby trzecie.

Ponadto na Państwa komputerze zapisywane są tzw. „ciasteczka trwałe” (ang. „Permanent-Cookies“) pochodzące z tej strony. Ciasteczka te sygnalizują nam, czy odwiedziliście Państwo już wcześniej naszą stronę. Poza tym pomagają nam w identyfikacji i rozpoznaniu specjalnych potrzeb każdej grupy użytkowników, którzy nas odwiedzają. Dane te nie są wykorzystywane w celu Państwa osobistej identyfikacji.

Kontrola stosowania przez nas plików cookie

Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności strony www.tchibo-coffeeservice.pl  bez własnych plików cookie Tchibo Coffee Service Polska.

W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

– akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
– akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
– akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
– odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox – informacje o cookies
Internet Explorer – informacje o cookies
Chrome – informacje o cookies
Bing – informacje o cookies
Safari – informacje o cookies

Zalecamy jednak pozostawienie funkcji ciasteczek cały czas włączonej, aby mieć możliwość korzystania z wszystkich funkcji naszej oferty internetowej.

Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają żadnych wirusów.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej tchibo-coffeeservice.pl. W takim przypadku po skorzystaniu z naszej strony internetowej ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem strony.

2. Zastosowanie pikseli śledzących 

Informacje dotyczące atrakcyjności naszej oferty internetowej są dla nas bardzo ważne i pomagają w bieżącej optymalizacji naszej strony internetowej. Z tego powodu stosujemy na naszych stronach tzw. piksele śledzące (małe grafiki). Jeśli jedna ze stron zostanie otwarta, piksel śledzący zostaje załadowany i zarejestrowany z serwera w Internecie. Niektóre dane zapisywane podczas odwiedzin na tej stronie są pobierane do analizy statystycznej w ramach naszego controllingu sieci.

Do naszego controllingu sieci pobierane i analizowane są następujące dane:

•    język przeglądarki internetowej (np. niemiecki),
•    wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki,
•    rozdzielczość ekranu,
•    aktywacja Javascript,
•    Java wł. / wył.,
•    ciasteczka wł. / wył.,
•    głębia kolorów,
•    kliknięcia.

Państwa adres IP pobierany jest tylko w skróconej formie zgodnie z procedurą uzgodnioną w tej kwestii z właściwymi organami odpowiedzialnymi za ochronę danych, zatem w żadnym wypadku nie jest możliwe zidentyfikowanie danego łącza. Tożsamość odwiedzającego pozostaje anonimowa.

3. Zastosowanie Social Pluginów

Tzw. „Social Pluginy“ to technologia umożliwiająca Państwu, jako użytkownikowi, ujawnienie członkom serwisów społecznościowych określonych treści za pośrednictwem bezpośredniego połączenia.

Dla ochrony Państwa strefy prywatnej na naszych stronach wspomniane Social Pluginy udostępniane są przez nas w formie tzw. „przycisk – podwójnego kliknięcia” ”2-ClickButtons”. W celu włączenia Social Pluginów używamy przy tym rozwiązania technicznego, które zapobiega automatycznemu przekazywaniu danych (np. adresu IP) do serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook, już w trakcie otwierania naszej strony.

Oznacza to, że przyciski Facebook (obsługiwane przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA),  Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA), Google ( Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) i Xing (XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg) są standardowo nieaktywne.

Dopiero po pierwszym kliknięciu na Social Pluginy stają się aktywne. Na skutek tego Państwa przeglądarka wywołuje Social Pluginy z serwerów serwisów społecznościowych i prezentuje je jako część naszej strony. Informacje (np. Państwa adres IP) przekazywane są przy tym do serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook. Dopiero po ponownym kliknięciu na Social Pluginy mogą Państwo w pełni korzystać z funkcji takich, jak np. „Poleć dalej”. Jeśli jesteście Państwo członkiem serwisu społecznościowego i klikniecie na odpowiedni Social Plugin oferent portalu społecznościowego może skojarzyć informacje o wizycie na naszej stronie z Państwa danymi znajdującymi się na profilu. Dlatego prosimy o zapoznanie się z tymi opcjami, kontaktując się administratorami serwisów społecznościowych, z których Państwo korzystacie.

Dodatkowo stosujemy na tej stronie przycisk „udostępnij stronę” na portalu społecznościowym XING „XING Share-Button”. XING nie zapisuje żadnych Państwa danych osobowych poprzez wywołanie tej strony. W szczególności XING nie zapisuje żadnych adresów IP. Nie analizuje również Państwa zachowania jako użytkowania poprzez zastosowanie ciasteczek w połączeniu z przyciskiem „udostępnij stronę” XING.

Nie przekazujemy do Facebook, Twitter, Google lub Xing żadnych danych osobowych, które podają Państwo na tej stronie lub które o Państwu zapisaliśmy

Twój sprzeciw został zarejestrowany.

W Twojej przeglądarce wykorzystywanie plików cookie”TCS_DE_OptOut”   zostało wyłączone. Prosimy nie usuwać tego pliku, tak długo, jak nie chcesz, aby dane były zbierane. W przeciwnym razie będziesz poproszony o ponowne zgłoszenie sprzeciwu dotyczącego plików cookie.

Uprawnienia, zmiany i usuwanie danych osobowych oraz prawo do informacji i prawo do sprzeciwu.

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jesteśmy również zobowiązani do korygowana, blokowania oraz usuwania na Państwa życzenie zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat, o ile nie stanowią inaczej inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych).

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje na temat zgromadzonych przez nas danych dotyczących Państwa osoby, prosimy o pisemny kontakt z naszym działem ochrony danych pod adresem coffeeservice@tchibo-coffeservice.pl .

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie w którymś z opisanych przypadków skorzystać z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt.

Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
a także:
E-Mail: coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl

Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.tchibo-coffeeservice.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.